Ders İçerikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU
1.YARIYIL
 
HEM119 Hemşirelik Esasları 1
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:4+uygulama saati:4 (Kredi:6+ACTS:9)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
-Hemşireliğe Tarihsel Bakış, Temel Kavramlar, Homeostazis, Yaşam Süreci, Kendilik Kavramı, Hemşirelik Süreci, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, Yara İyileşme Süreci, Basınç Ülseri (Yarası), Yara Bakımı, Yaşam Bulguları, Solunumi, Kan Basıncı, Nabız, Bireysel Hijyen Gereksinimi, İlaç Uygulamaları, Solunum Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Üriner Boşaltımının Değerlendirilmesi, Sıvı, Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi, Kan Ürünleri ve Kan Transfüzyonu Başlatma ve İzleme, Kan Örneği Alma, IV Set Hazırlama, Akış Hızı Hesaplama, Periferik IV Kateterler
 
HEM113 Anatomi I
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati: 1 (Kredi:3+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Lenfatik Sistem
 
HEM103 Fizyoloji I
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 +uygulama saati:1 (Kredi:3+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
-Fizyolojiye Giriş, Homeostazis, Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Dolaşım sistemi
 
HEM121 Kişiler Arası İlişkiler
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
İnsan ve İletişim, Kişiler Arası İlişkiler ve Kültür İletişim, İletişim Teknikleri, Sağlık ve Terapötik İletişim, Kurumsal İlişkiler ve Ekip İletişimi, Asertivite ve Agresyon Yönetimi, Kendini Tanıma, İletişimi Engelleyen Yöntemler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim
 
HEM115 Temel Biyokimya
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2 +ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Biyokimyaya Giriş, Asitler ve Bazlar, Karbonhidratlar, Enzimler, Lipidler
 
HEM111 Histoloji
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2 +ACTS:2 )
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Histolojiye giriş, Histolojik preparat hazırlama aşamaları, Bloklama, kesit alma, boyama, Histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, Hücre, Epitel doku, Bağ dokusu, Kemik dokusu, Kas dokusu, Sinir dokusu
 
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in
İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.
 
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması, Konuşma, yazı dili ve edebi dilin tanıtılması. Lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılması, Yazı kuralları, Yazı kuralları, Türkçenin söz varlığı, Paragraf, Resmi yazışmalar, Anlatım bozuklukları
 
İNG111 Ingilizce I
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:4+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; the alphabet, Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Countries and nationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negatives and questions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active Grammar-Unit 40: Countable and Uncountable Nouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Present simple (3): positive and negative(he/she/it), things you like and don’t like; verb+ ing: Present Simple (4): questions and short answers (he/she/it), food and drink
 
2. YARIYIL
HEM120 Hemşirelik Esasları 2
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:0+uygulama saati:16 (Kredi:8+ACTS:9)
Ders İçeriği (Uygulamalı derslerden oluşur)
Gastroentoloji Servisi Staj Uygulaması, Hematoloji servisi staj uygulaması, Nefroloji servisi staj uygulaması, Göğüs hastalıkları servisi staj uygulaması, Kardiyoloji servisi staj uygulaması, Genel Cerrahi servisi staj uygulaması, Beyin cerrahi servisi staj uygulaması, KBB Servisi Staj uygulaması, Göz servisi Staj uygulaması, Nöroloji servisi Staj uygulaması, Üroloji servisi Staj uygulaması, Endokrinoloji servisi Staj uygulaması, Acil servis stajı, Yoğun bakım stajı.
 
HEM114 Anatomi II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:1 (Kredi:3+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Gastrointestinal Sistem, Kromafin Sistem
 
HEM104 Fizyoloji II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:1 (Kredi:3+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Endokrin sistem, Sinir sistemi Fizyolojisi
 
HEM106 Genel Mikrobiyoloji
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:1 (Kredi:3+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Mikrobiyolojiye Giriş, Bakteri Metabolizması, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Stafilakok, Streptokok, Pnömokok Ve Neisserria, Mikobakteriler, Aerob Ve Anaerob Gram Pozitif Basiller, Gram Negatif Enterit Bakteriler, Mikoplazma, Riketsiya Ve Klamidya, Protozon Ve Helmintlerin Genel Özellikleri, uygulama.
 
HEM116 Klinik Biyokimya
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2 +ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Proteinler, Vitaminler, Hormonlar, Eser Elementler.
 
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Türk İnkılâbının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması İşgaller karşısında Ülkenin durumu ve düşünülen kurtuluş çareleri, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İç ve Dış Siyaseti, (1938-1983 Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri, Milliyetçilik (Ulusçuluk).
 
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Kompozisyon bilgisi, Yazılı anlatım türleri, Sözlü anlatım türleri, Dil ve kültür ve edebiyat hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması, Elektronik ortamda bilgiye ulaşma, Dinleme ve konuşma. Konuşmanın tanımı ve kapsamı. Güzel etkili konuşmanın ilkeleri. Topluluk karşısında konuşma.
 
İNG112 İngilizce II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:4+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Active Grammar-Unit 41: Plural Nouns Unit 51: There and It Face2face-Unit 7: Places in a town, rooms and things in a house, Active Grammar-Unit 41: Plural Nouns Unit 51: There and It Face2face-Unit 7: Places in a town, rooms and things in a house, shops; Active Grammar-Unit 5: Present Continuous Unit 6: Present Simple and Present Continuous Face2face-Unit 8: work, types of transport, Active Grammar-Unit 38 Verb+-ing or verb+to-infinitve, Active Grammar-Unit 38 Verb+-ing or verb+to-infinitve, Active Grammar-Unit 23:Should, ought to Unit 7: Imperatives Face2face-Unit 10: verb phrases, Active Grammar-Unit 23:Should, ought to Unit 7: Imperatives Face2face-Unit 10: verb phrases; frequency expressions, appearance; character, health problems; treatment, seasons; weather, Active Grammar-Unit 19: be going to Face2face- Unit 11: New Year’s resolutions, studying, collocations, be going to (1): positive, negative and Wh- questions, Active Grammar-Unit 55: Superlatives Unit 12-13-14: Present Perfect 1,2,3 Face2face- Unit 12, Active Grammar-Unit 55: Superlative Unit
 
3.YARIYIL
HEM211 İç Hastalıkları Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
İç Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Akut-Kronik Hastalıklar, Yatağa Bağımlı Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Sıvı-Elektrolit, Asit-baz Dengesi ve Dengesizliklerinde Hemşirelik Bakımı, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Kanın Yapısı, Kan Transfüzyonu ve Tanı İşlemleri, Eritrosit ve Lökosit Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kanama Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlılık ve Sorunları, Kanser ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Yapısı, Fonksiyonları ve Değerlendirilmesi, Kalbin Yapı ve Fonksiyonları, İdrar Yolları- Böbreklerin Anatomisi ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Sindirim Sisteminin Yapı ve Fonksiyonları, Endokrin Sisteminin Yapısı- Fonksiyonları ve Değerlendirilmesi, Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sisteminin Yapı ve Fonksiyonları
 
HEM213 Hemşireliğe Özel Farmakoloji
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Farmakoloji ve Toksikolojide Temel Kavramlar, Güvenli ilaç Uygulama, İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları,Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Ağrı Tedavisi, Solunum Sistemi Farmakolojisi, Endokrin Sistem Farmakolojisi, Kemoterapötik İlaçlar, Yoğun Bakımda Parenteral İlaç ve Sıvı Uygulama
 
İNG211 Ingilizce III
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:4+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
-Face2face-Unit 1: Grammar: Review of verb forms and questions. Speaking, Talking about myself, Past Simple, Past Continuous. Speaking, Past Simple Past Continuous, Have to/had to. Speaking, Modals of obligation, Present perfect. Speaking, Present perfect. Speaking, Will for prediction; might, be going to. Speaking, Will and going to, Will for prediction; might, be going to. Speaking,Comparative, Superlative. Speaking
 
4. YARIYIL
HEM212 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
Cerrahi Hemşireliğine Giriş, Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Cerrahi stres ve organizmanın strese yanıtı, Yara İyileşmesi ve cerrahi yaralarda bakım, Cerrahide Şok ve Hemşirelik Bakımı, Asepsi, antisepsi, hastane enfeksiyonları ve kontrolü, Perioperatif Hemşirelik, Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Göz, KBB Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kardiyovasküler Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı, Mekanik Ventilasyon ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kanser Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin sistem cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kas iskelet Sistemi cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
 
HEM214 Beslenme
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Beslenmeye Giriş, Sağlık ve Beslenme İlişkisi, Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Vitaminler, Su ve Mineraller, Enerji Gereksinimi ve Enerji Dengesizliği Sorunları (Zayıflık-Şişmanlık), Başlıca Besin Grupları, Özel Gruplarda Beslenme, Türkiye’de Beslenme Sorunları ve Boyutları (Tartışma).
 
İNG212 İngilizce IV
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:4+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
Present Continuous for future arrangements, Quantifiers, possessive pronouns. Speaking, Present perfect with for and since, should, shouldn’t, must, musn’t. Speaking, Future time Clauses. Speaking, Present Simple, Past Simple Passive/ Used to. Speaking, Present Perfect for giving news, relative clauses with who, which, that and where, Reported Speech and Second Conditional
 
5.YARIYIL
HEM331 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Kadın Sağlığının Önemi ve Hemşirelik, Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler, Dünyada Ve Türkiye'de Üreme Sağlığı Sorunları ve Üreme Sağlığı Politikaları, Üreme Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi, Güvenli Annelik, Doğum Öncesi Dönem, Genetik Danışmalık ve Hemşirelik, Embriyonel Gelişim Gebelik Dönemindeki Fizyolojik, Psikolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Gebelikte Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Erken Dönem Riskli Gebelikler, Geç Dönem Riskli Gebelikler, Doğum Eylemi ve Hemşirelik Bakımı, Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Aile Planlaması ve İnfertilite, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Menapoz ve Hemşirelik Bakımı, Genital Yol Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Üreme Organları Yapı, Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Üreme Organları Kanserlerive Hemşirelik Bakımı
 
HEM303 Hemşirelikte Eğitim
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Sağlık Hizmetlerinde hemşireliğim eğitimci rolü, Eğitim ve Öğretimle ilgili temel kavramlar, Öğrenme alanları, Öğrenme kuramları, Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramları, Eğitimde pedaolojik ve andragolojik yaklaşım, Yetişkin eğitimi, Eğitimde program geliştirme, Eğitimde iletişim tekniklerini kullanma, Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Eğitimde kullanılan araç-gereçler ve önemi, Sağlık eğitimi, Hizmet içi eğitim, Etkili sunum teknikleri kullanma, Eğitim ve öğretimde etik, Eğitim, Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama.
 
HEM309 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
İlk Yardımın Önemi ve Tarihçesi, Bireyin Değerlendirilmesi, Acil Bakım Tarihçesi, Yönetimi ve Yasal Yönleri, Acil Bakımda Önceliklerin Belirlenmesi ve Pediatrik Triyajın Önemi, Acil Hastanın Fiziksel Tanılaması, Acil Serviste Adli Olgu Değerlendirilmesi ve Adli Hemşirelik, Toplumda Felaket Durumları ve Nedenleri, Ortaya Çıkan Sorunlar,Temel ve İleri Yaşam Desteği, Kanamalar ve Şokta İlkyardım ve Acil Bakım, Yaralanmalar ve Travmalarda İlkyardım ve Acil Bakım, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım ve Acil Bakım, Zehirlenmeler ve Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırmalarında İlkyardım ve Acil Bakım, Yanık, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma Durumunda İlkyardım ve Acil Bakım, Yanık Yarası Bakımı, Pansuman ve Sargılar, Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri, Nörolojik, Kardiyovasküler ve Pulmoner Acil Durumlarda Bakım, Metabolik, Gastrointestinal ve Çevresel Acil Durumlarda Bakım, Pediatrik Tıbbı Aciller, Pediatrik Cerrahi Aciller.
 
HEM307 Mesleki İngilizce I
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:3+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
 
6.YARIYIL
HEM332 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Kavramı ve Çocukların Durumu, Çocuk Hemşireliği ve Aile Merkezli Bakım, Çocuk-Aile-Hemşire ve İletişim Pediatri Hemşireliği Süreci, Çocuklarda İlaç Uygulamaları ve İlaç Doz Hesaplamaları, Bebek ve Çocuk Sağlığı İzlemleri, Yenidoğanın Dahili Sorunları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Beslenme Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi İshal ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Aşılanma Önemi ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Nörolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Hemotolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Endokrin Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Kazalar, Zehirlenmeler ve Yanıklar, Yenidoğan Cerrahi Sorunları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sık Karşılaşılan Cerrahi Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
 
HEM306 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:2)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, Epidemiyolojik veri kaynakları ve sağlık ölçütleri, Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Araştırmada raporlandırma ve Anket hazırlama, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Enfeksiyon dışı hastalıkların epidemiyolojisi, SPSS uygulama.
 
HEM304 Hemşirelikte Yönetim
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
Genel Sağlık Sistemi, Sağlık Politikaları ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Yönetimle İlgili Kavramlar ve Yönetim Süreci, Hemşire İnsan gücünün Planlanması ve Görevlendirme Sistemleri, Ekip Oluşturma ve Motivasyon, Performans Değerlendirme ve Hemşirelik Personelinin Geliştirilmesi, Yönetim Etiği.
 
HEM308 Mesleki İngilizce II
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:3+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik ve uygulamalı derslerden oluşur)
 
7. YARIYIL
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Halk sağlığının tarihsel gelişimi, Sağlık hizmetleri, Türkiye ve Dünyada sağlık örgütlenmesi, sağlıkta dönüşüm, Toplumu tanıma, Sağlık ve Demografi, Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, Ailenin tanımı, aile sağlığı, Ev ziyaretleri, Erken tanı ve tarama testleri, Sağlığın geliştirilmesi (sağlıklı beslenme, egzersiz) ve sağlık eğitimi, Ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı, erkek sağlığı, üreme sağlığı ve sağlık ölçütleri, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Okul ve Adölesan sağlığı hemşireliği, İş ve işçi sağlığı hemşireliği, Çevre sağlığı, Geriatri ve evde-kurumda yaşlı bakımı, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve Bağışıklama hizmetleri, Toplum ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi
 
HEM405 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:6+uygulama saati:8 (Kredi:10+ACTS:12)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
Tanışma, Seminer konularının paylaşılması Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Tarihsel ve Güncel Bakış, Ruhsal Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma, Psikiyatri Hemşireliğinde Gözlem, Görüşme ve Kayıt Tutma, Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Duygulanım Bozuklukları, Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları, Psikiyatride Hasta Kabul ve Taburculukta Hemşirenin Sorumlulukları, Psikiyatride tedaviler Seminer Sunumu Yasalarda Psikiyatri hemşireliği
 
8. YARIYIL
HEM 406 INTERN EĞİTİMİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Uygulama saati:32 (Kredi:16+ACTS:20)
Ders İçeriği (Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
-Hastane ve saha uygulamalarından oluşur. Öğrenciler en az bir cerrahi, bir dâhili serviste, Acil serviste uygulama yaparlar, Ayrıca, Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen saha uygulamalarına katılırlar. Staj uygulaması rotasyon şeklinde yürütülür.
 
HEM 408 BİTİRME PROJESİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:2 (Kredi:3+ACTS:10)
Ders İçeriği (Teorik ve Laboratuar uygulamalı derslerden oluşur)
-Hemşirelik konularını içeren projeler verilmesi, öğrenciler tarafından projeler için uygun yöntem ve gerecin belirlenmesi, ön çalışmaların yapılması ve projelere başlanması. Öğrenciler proje raporu yazma, istatistiksel metodları uygulama ve projenin yazılı ve sözlü olarak komisyon önünde sunulması aşamalarını gerçekleştirir.