Ders İçerikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM119 Hemşirelik Esasları 1 (Ön Koşul)
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6 / ECTS; AKTS: 9) (Ön Koşul)
Ders İçeriği: Hemşireliğe Tarihsel Bakış, Temel Kavramlar, Homeostazis, Yaşam Süreci, Kendilik
Kavramı, Hemşirelik Süreci, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, Yara İyileşme Süreci, Basınç
Ülseri (Yarası), Yara Bakımı, Yaşam Bulguları, Solunumi, Kan Basıncı, Nabız, Bireysel
Hijyen Gereksinimi, İlaç Uygulamaları, Solunum Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Üriner Boşaltımının Değerlendirilmesi, Sıvı, Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi, Kan Ürünleri ve Kan Transfüzyonu Başlatma ve İzleme, Kan Örneği Alma, IV Set Hazırlama, Akış Hızı Hesaplama, Periferik IV Kateterler
Ders Kodu ve Adı: HEM113 Anatomi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Lenfatik Sistem
Ders Kodu ve Adı: HEM103 Fizyoloji I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fizyolojiye Giriş, Homeostazis, Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Dolaşım sistemi
Ders Kodu ve Adı: HEM121 Kişiler Arası İlişkiler
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: İnsan ve İletişim, Kişiler Arası İlişkiler ve Kültür İletişim, İletişim Teknikleri, Sağlık ve Terapötik İletişim, Kurumsal İlişkiler ve Ekip İletişimi, Asertivite ve Agresyon Yönetimi, Kendini Tanıma, İletişimi Engelleyen Yöntemler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim
Ders Kodu ve Adı: HEM115 Temel Biyokimya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Biyokimyaya Giriş, Asitler ve Bazlar, Karbonhidratlar, Enzimler, Lipidler
Ders Kodu ve Adı: HEM111 Histoloji
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Histolojiye giriş, Histolojik preparat hazırlama aşamaları, Bloklama, kesit alma, boyama,
Histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, Hücre, Epitel doku,
Bağ dokusu, Kemik dokusu, Kas dokusu, Sinir dokusu
Ders Kodu ve Adı: HEM122 Patoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar, Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler, Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler, İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri , Akut ve kronik inflamasyon türleri, inflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri , Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri, Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri, Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri , Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları,  Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri , Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri  , Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri
Ders Kodu ve Adı: AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta  – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin
Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet,
Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in
İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son
Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta  – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması, Konuşma, yazı dili ve edebi
dilin tanıtılması. Lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılması, Yazı kuralları, Yazı
kuralları, Türkçenin söz varlığı, Paragraf, Resmi yazışmalar, Anlatım bozuklukları
Ders Kodu ve Adı: İNG111 Ingilizce I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 12/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; the alphabet, Active GrammarUnit 2: Be Face2face-Unit 1: Countries and nationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active GrammarUnit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negatives and questions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active GrammarUnit 40: Countable and Uncountable Nouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Present simple (3): positive and negative(he/she/it), things you like and don’t like; verb+ ing: Present Simple (4): questions and short answers (he/she/it), food and drink

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM120 Hemşirelik Esasları 2 (Ön Koşul)
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 16 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Gastroentoloji Servisi Staj Uygulaması, Hematoloji servisi staj uygulaması, Nefroloji servisi
staj uygulaması, Göğüs hastalıkları servisi staj uygulaması, Kardiyoloji servisi staj
uygulaması, Genel Cerrahi servisi staj uygulaması, Beyin cerrahi servisi staj uygulaması,
KBB Servisi Staj uygulaması, Göz servisi Staj uygulaması, Nöroloji servisi Staj uygulaması,
Üroloji servisi Staj uygulaması, Endokrinoloji servisi Staj uygulaması, Acil servis stajı,
Yoğun bakım stajı.
Ders Kodu ve Adı: HEM114 Anatomi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem,
Gastrointestinal Sistem, Kromafin Sistem
Ders Kodu ve Adı: HEM104 Fizyoloji II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Endokrin sistem, Sinir sistemi
Fizyolojisi
Ders Kodu ve Adı: HEM106 Genel Mikrobiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 3)
Mikrobiyolojiye Giriş, Bakteri Metabolizması, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Stafilakok,
Streptokok, Pnömokok Ve Neisserria, Mikobakteriler, Aerob Ve Anaerob Gram Pozitif
Basiller, Gram Negatif Enterit Bakteriler, Mikoplazma, Riketsiya Ve Klamidya, Protozon Ve
Helmintlerin Genel Özellikleri, uygulama.
Ders Kodu ve Adı: HEM116 Klinik Biyokimya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta  – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Proteinler, Vitaminler, Hormonlar, Eser Elementler.
Ders Kodu ve Adı: AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Türk İnkılâbının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim
Sisteminin Kurulması İşgaller karşısında Ülkenin durumu ve düşünülen kurtuluş çareleri,
Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer
Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk’ün Döneminden
Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Siyaseti, (1938-1983 Özet), Atatürk İlkeleri Genel
Olarak, Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri, Milliyetçilik (Ulusçuluk).
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kompozisyon bilgisi, Yazılı anlatım türleri, Sözlü anlatım türleri, Dil ve kültür ve edebiyat
hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması, Elektronik ortamda bilgiye
ulaşma, Dinleme ve konuşma. Konuşmanın tanımı ve kapsamı. Güzel etkili konuşmanın
ilkeleri. Topluluk karşısında konuşma.
Ders Kodu ve Adı: İNG112 İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Active Grammar-Unit 41: Plural Nouns Unit 51: There and It Face2face-Unit 7: Places in a
town, rooms and things in a house, Active Grammar-Unit 41: Plural Nouns Unit 51: There
and It Face2face-Unit 7: Places in a town, rooms and things in a house, shops; Active
Grammar-Unit 5: Present Continuous Unit 6: Present Simple and Present Continuous
Face2face-Unit 8: work, types of transport, Active Grammar-Unit 38 Verb+-ing or verb+toinfinitve, Active Grammar-Unit 38 Verb+-ing or verb+to-infinitve, Active Grammar-Unit 23:Should, ought to Unit 7: Imperatives Face2face-Unit 10: verb phrases, Active GrammarUnit 23:Should, ought to Unit 7: Imperatives Face2face-Unit 10: verb phrases; frequency expressions, appearance; character, health problems; treatment, seasons; weather, Active Grammar-Unit 19: be going to Face2face- Unit 11: New Year’s resolutions, studying,
collocations, be going to (1): positive, negative and Wh- questions, Active Grammar-Unit 55:
Superlatives Unit 12-13-14: Present Perfect 1,2,3 Face2face- Unit 12, Active Grammar-Unit
55: Superlative Unit

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM211 İç Hastalıkları Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Dünyada ve Türkiye’de hemşireliğin gelişimi, İç Hastalıkları Hemşireliğinde temel kavramlar; Sıvı- elektrolit ve Asit-baz dengesi ve dengesizlikleri; Bulaşıcı hastalıklarda bakım ve izolasyon; Şok ve hemşirelik bakımı; Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Kalp Damar Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Kanser ve Hemşirelik Bakımı
Ders Kodu ve Adı: HEM213 Hemşireliğe Özel Farmakoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –   Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Farmakoloji ve Toksikolojide Temel Kavramlar, Güvenli ilaç Uygulama, İlaç
Uygulamalarında Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları,Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi,
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Ağrı Tedavisi,
Solunum Sistemi Farmakolojisi, Endokrin Sistem Farmakolojisi, Kemoterapötik İlaçlar,
Yoğun Bakımda Parenteral İlaç ve Sıvı Uygulama
Ders Kodu ve Adı: İNG211 Ingilizce III
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Face2face-Unit 1: Grammar: Review of verb forms and questions. Speaking, Talking about
myself, Past Simple, Past Continuous. Speaking, Past Simple Past Continuous, Have to/had
to. Speaking, Modals of obligation, Present perfect. Speaking, Present perfect. Speaking, Will
for prediction; might, be going to. Speaking, Will and going to, Will for prediction; might, be
going to. Speaking,Comparative, Superlative. Speaking
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –   Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM212 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Cerrahi Hemşireliğine Giriş, Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Cerrahi stres ve organizmanın strese yanıtı, Yara İyileşmesi ve cerrahi yaralarda bakım, Cerrahide Şok ve Hemşirelik Bakımı, Asepsi, antisepsi, hastane enfeksiyonları ve kontrolü, Perioperatif Hemşirelik, Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Göz, KBB Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kardiyovasküler Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı, Mekanik Ventilasyon ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kanser Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı, Endokrin sistem cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Kas iskelet Sistemi cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
Ders Kodu ve Adı: HEM214 Beslenme
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –   Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Beslenmeye Giriş, Sağlık ve Beslenme İlişkisi, Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar,
Vitaminler, Su ve Mineraller, Enerji Gereksinimi ve Enerji Dengesizliği Sorunları (ZayıflıkŞişmanlık), Başlıca Besin Grupları, Özel Gruplarda Beslenme, Türkiye’de Beslenme Sorunları ve Boyutları (Tartışma).
Ders Kodu ve Adı: İNG212 İngilizce IV
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Present Continuous for future arrangements, Quantifiers, possessive pronouns. Speaking, Present perfect with for and since, should, shouldn’t, must, musn’t. Speaking, Future time Clauses. Speaking, Present Simple, Past Simple Passive/ Used to. Speaking, Present Perfect for giving news, relative clauses with who, which, that and where, Reported Speech and Second Conditional
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM331 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta –  Uygulama 8/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Kadın Sağlığının Önemi ve Hemşirelik, Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal ve Kültürel
Faktörler, Dünyada Ve Türkiye’de Üreme Sağlığı Sorunları ve Üreme Sağlığı Politikaları, Üreme Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi, Güvenli Annelik, Doğum Öncesi Dönem, Genetik Danışmalık ve Hemşirelik, Embriyonel Gelişim Gebelik Dönemindeki Fizyolojik, Psikolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Gebelikte Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Erken Dönem Riskli Gebelikler, Geç Dönem Riskli Gebelikler, Doğum Eylemi ve Hemşirelik Bakımı, Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Aile Planlaması ve İnfertilite, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Menapoz ve Hemşirelik Bakımı, Genital Yol Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Üreme Organları Yapı, Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Üreme Organları Kanserlerive Hemşirelik Bakımı
Ders Kodu ve Adı: HEM303 Hemşirelikte Eğitim
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –   Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçerikleri: Sağlık Hizmetlerinde hemşireliğin eğitimci rolü, Eğitim ve Öğretimle ilgili temel kavramlar, Öğrenme alanları, Öğrenme kuramları, Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramları, Eğitimde pedaolojik ve andragolojik yaklaşım, Yetişkin eğitimi, Eğitimde program geliştirme, Eğitimde iletişim tekniklerini kullanma, Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Eğitimde kullanılan araç-gereçler ve önemi, Sağlık eğitimi, Hizmet içi eğitim, Etkili sunum teknikleri kullanma, Eğitim ve öğretimde etik, Eğitim, Öğretim yöntem ve teknikleri/Uygulama
Ders Kodu ve Adı: HEM309 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta  – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İlk Yardımın Önemi ve Tarihçesi, Bireyin Değerlendirilmesi, Acil Bakım Tarihçesi, Yönetimi ve Yasal Yönleri, Acil Bakımda Önceliklerin Belirlenmesi ve Pediatrik Triyajın Önemi, Acil Hastanın Fiziksel Tanılaması, Acil Serviste Adli Olgu Değerlendirilmesi ve Adli Hemşirelik, Toplumda Felaket Durumları ve Nedenleri, Ortaya Çıkan Sorunlar,Temel ve İleri Yaşam Desteği, Kanamalar ve Şokta İlkyardım ve Acil Bakım, Yaralanmalar ve Travmalarda İlkyardım ve Acil Bakım,Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım ve Acil Bakım, Zehirlenmeler ve Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırmalarında İlkyardım ve Acil Bakım, Yanık, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma Durumunda İlkyardım ve Acil Bakım, Yanık Yarası Bakımı,
Pansuman ve Sargılar, Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri, Nörolojik, Kardiyovasküler ve Pulmoner Acil Durumlarda Bakım, Metabolik, Gastrointestinal ve Çevresel AcilDurumlarda Bakım, Pediatrik Tıbbı Aciller, Pediatrik Cerrahi Aciller.
Ders Kodu ve Adı: HEM307 Mesleki İngilizce I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM332 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kredi / AKTS: 10/12
Ders İçeriği: Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Kavramı ve Çocukların Durumu, Çocuk Hemşireliği ve Aile Merkezli Bakım, Çocuk-Aile-Hemşire ve İletişim Pediatri Hemşireliği Süreci, Çocuklarda İlaç Uygulamaları ve İlaç Doz Hesaplamaları, Bebek ve Çocuk Sağlığı İzlemleri, Yenidoğanın Dahili Sorunları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Beslenme Bozuklukları ve
Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi İshal ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Aşılanma Önemi ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik
Bakımı, Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Nörolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Hemotolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Endokrin Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Kazalar, Zehirlenmeler ve Yanıklar, Yenidoğan Cerrahi Sorunları ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sık Karşılaşılan Cerrahi Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
Ders Kodu ve Adı: HEM306 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, Epidemiyolojik veri kaynakları ve sağlık
ölçütleri, Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Araştırmada raporlandırma ve Anket
hazırlama, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,
Enfeksiyon dışı hastalıkların epidemiyolojisi, SPSS uygulama.
Ders Kodu ve Adı: HEM304 Hemşirelikte Yönetim
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Genel Sağlık Sistemi, Sağlık Politikaları ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Yönetimle İlgili Kavramlar ve Yönetim Süreci, Hemşire İnsan gücünün Planlanması ve Görevlendirme Sistemleri, Ekip Oluşturma ve Motivasyon, Performans Değerlendirme ve Hemşirelik Personelinin Geliştirilmesi, Yönetim Etiği.
Ders Kodu ve Adı: HEM308 Mesleki İngilizce II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta – Uygulama 8 Saat/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Halk sağlığının tarihsel gelişimi, Sağlık hizmetleri, Türkiye ve Dünyada sağlık örgütlenmesi, sağlıkta dönüşüm, Toplumu tanıma, Sağlık ve Demografi, Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, Ailenin tanımı, aile sağlığı, Ev ziyaretleri, Erken tanı ve tarama testleri, Sağlığın geliştirilmesi (sağlıklı beslenme, egzersiz) ve sağlık eğitimi, Ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı, erkek sağlığı, üreme sağlığı ve sağlık ölçütleri, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Okul ve Adölesan sağlığı hemşireliği, İş ve işçi sağlığı hemşireliği, Çevre sağlığı, Geriatri ve evde-kurumda yaşlı bakımı, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve Bağışıklama hizmetleri, Toplum ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi
Ders Kodu ve Adı: HEM405 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Kredi / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta – Uygulama 8 Saat/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 10 / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Tanışma, Seminer konularının paylaşılması Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Tarihsel ve Güncel Bakış, Ruhsal Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma, Psikiyatri Hemşireliğinde Gözlem, Görüşme ve Kayıt Tutma, Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Duygulanım Bozuklukları, Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları, Psikiyatride Hasta Kabul ve Taburculukta Hemşirenin Sorumlulukları, Psikiyatride tedaviler Seminer Sunumu Yasalarda Psikiyatri hemşireliği
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta– Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta– Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HEM 406 INTERN EĞİTİMİ
Kredi / AKTS: Uygulama 32 Saat / Hafta– Kredisi (Klâsik): 16 / ECTS; AKTS: 20)
Ders İçeriği: Hastane ve saha uygulamalarından oluşur. Öğrenciler en az bir cerrahi, bir dâhili serviste, Acil serviste uygulama yaparlar, Ayrıca, Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen saha uygulamalarına katılırlar. Staj uygulaması rotasyon şeklinde yürütülür
Ders Kodu ve Adı: HEM 408 BİTİRME PROJESİ
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 Saat/ Hafta –  Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 10)
Ders İçeriği: Hemşirelik konularını içeren projeler verilmesi, öğrenciler tarafından projeler için uygun yöntem ve gerecin belirlenmesi, ön çalışmaların yapılması ve projelere başlanması. Öğrenciler proje raporu yazma, istatistiksel metodları uygulama ve projenin yazılı ve sözlü olarak komisyon önünde sunulması aşamalarını gerçekleştirir.