Tezler | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Tezler

 1. Mesut AKGÜL, Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Sosyal Destek ve Semptom Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
 2. Ertuğrul BAYAZIT, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler ve Uyku Kalitelerinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
 3. Tuğba (MAMACAN) BAYAZIT, Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışları ve Semptom Durumunun İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
 4. İsmail DUSAK, Nazogastrik Tüp Yoluyla Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Bakım Paketi Uygulamasının Enteral Beslenme Komplikasyonları ve Bazı Beslenme Parametrelerine Etkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2023.
 5. Soner BERŞE, Periferik Venöz Katetere Bağlı Flebit Riski Ölçeğinin Geliştirilmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2022.
 6. Tuğba DOST, Periferik Venöz Katetere Bağlı Flebit Gelişiminin Önlenmesinde Kanıta Dayalı Bakım Paketi Uygulamasının Etkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2022.
 7. Gülistan YURDAGÜL, Stomalı Hastalarda Hemşire Navigasyon Programının Uyum, Yaşam Kalitesi ve Komplikasyonların Önlenmesine Etkisinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2022.
 8. Eylem KARAKUŞ, Türk Toplumunda Doğurganlık İnancının Değerlendirilmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 9. Hatice ÇELİK, Yardımcı Üreme Teknikleri İle Gebe Kalan Kadınlarda Doğum Korkusu Ve Etkileyen Faktörler. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 10. Songül EKİNCİ, Gebelere Verilen Uyku Hijyeni Eğitiminin Uyku Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 11. Sedanur DOĞAN, Gaziantep İlinde Gebelik ve Lohusalık Döneminde Kadınlara Yönelik Geleneksel Uygulamalar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 12. Zülal SOYLU, Şanlıurfa İlinde Kadınların Genital Hijyen Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 13. Veysi TÖR, Hipertansif Hastaların İlaç Tedavisine Uyumları ve Hastalıkları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 14. Zekeriya SAKMAN, Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 15. Fikret KILINÇ, Hemşirelerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018. TOSUN
 16. Sima ANNAÇ, Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 1. G.ZUKARA NESLIHAN, (2020). Gebelerin bel ve sırt ağrılarına rebozo masajının etkisi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 2. KIRDOK GULCAN, (2020). Erken doğum tehdidi tanısı alan ve almayan gebelerin gebeliklerine uyumlarının belirlenmesi, Ege Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 3. ELMAS SEMRA, (2019). HPV DNA (+) kadınların saglık inanç modeli’ne g.re izlem sürecindeki deneyimleri: Nitel bir çalısma, Ege Universitesi->Saglık Bilimleri Enstitüsü->Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 4. CETINKAYA ENDAM, (2019). Meme dolgunlugu (Angorjman) gelisen annelerde lahana uygulamasının etkisi, Ege Universitesi->Saglık Bilimleri Enstitüsü->Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi Ana BilimDalı (Tamamlandı)

Doktora tez danışmanlığı

 1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi LÜEE, Ayla Güllü, Transisyonel bakım modelinin geriatrik artroplasti hastalarında fonksiyonel durum, öz-etkililik ve sağlık hizmeti kullanımı üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi, 2022.
 2. Hasan Kalyoncu Üniversitesi LÜEE, Serap Güngör, Klinik Hasta Devir Teslimi İyileştirme Çalişmalarinin Hasta Sonuçlari Ve Hemşirelik Devir Teslim Uygulamaları üzerine etkisi: Karmaşık hemşirelik müdahalesi çalışması, 2023 .
 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi LÜEE, Ömer Tanrıverdi, Şizofreni hastalarına progressif gevşeme egzersizinin psikolojik belirtiler ve mental iyi oluş üzerine etkisi, 2023. (2.Danışman)

Yüksek lisans (tezli) tez danışmanlığı

 1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Emine Meltem Polat, Annelerin çocuklarının tuvalet eğitimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi, 2019.
 2. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Şahin Kadıoğlu, Yoğun bakım hemşirelerine verilen güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu eğitiminin hemşirelerin bilgi ve tutumlarına etkisi, 2020.
 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Eylem Çopur, Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalara Verilen Planlı Eğitimin Peritonit Görülme Sıklığı Ve Yaşam Kalitesı Üzerine Etkisi, 2020.
 4. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Burak Çil Koroner, Yoğun Bakım Ünitesinde Koroner Anjiografi Geçirmiş Hastaların Bilgi Gereksinimleri ve Transfer Anksiyetesi Arasındaki İlişki, 2021.
 5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Ertuğrul Karakız, Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Hemşirelik Bakım Memnuniyeti Üzerine Etkisi, 2021.
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Şule Çevik, Ezilerek ve şekli değiştirilerek enteral yol ile verilen ilaç uygulamaları konusundaki eğitimin pediatri hemşirelerinin bilgi ve tutumlarına etkisi, 2021.
 7. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Veda Adıgüzel, Karşılanmayan hemşirelik bakım gereksinimleri ve nedenlerinin incelenmesi, 2021.
 8. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, Ayşenur Erdal, Yoğun bakımdaki COVID-19 tanısı ile yatan hasta semptomları, bakım bağımlılığı ve hemşirelik tanılarının incelenmesi, 2021.
 9. Hasan Kalyoncu Üniversitesi LÜEE, Hakan Dokumuş, Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının etik tutum düzeyleri açısından incelenmesi, 2022.
 10. Hasan Kalyoncu Üniversitesi LÜEE, İsmail Tunç, İnmeli hastalara verilen hijyenik bakım uygulamalarının hastaların yaşamsal bulgularına etkisi, 2022.

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. BİRGİN N. Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Sonrası Verilen Video Destekli Taburculuk Eğitiminin Hastaların Memnuniyet ve Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma (Devam Ediyor)
 2. GÜLCEMAL N. Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları ve Müdahale Özyeterliliklerinin İncelenmesi; Çok Merkezli Kesitsel Çalışma (Devam Ediyor).
 3. BAYARÇELİK M. Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Aile Desteğinin Ameliyat Korkusuna Etkisinin Belirlenmesi (Devam ediyor)
 4. AKBAY KAYA. Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastaya Bakım Verme İstekliliği ve Ayrımcılıklarının Belirlenmesi.2023.
 5. EREN Y. Sanal Hasta Ziyaretinin Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Sonrası Stres Yanıta Etkisinin İncelenmesi.2023
 6. KAYA K. Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Kabızlığı Önleme Bakım Paketinin Cerrahi Sonrası Konstipasyon Ciddiyetine Etkisinin Belirlenmesi 2023.
 7. AÇIKGÖZ B. Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Günü Ameliyathaneye Alınmayı Bekleme Süresinin Stres Yanıta Etkisi 2023.
 8. CAN K. Akut Travma Hastalarının Aile Bireylerinin Akut Dönemde İhtiyaçlarınınbelirlenmesi 2022.
 9. GÜLER S. Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi Uygulanan Hastalara Ilık Su İçirmenin Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi.2022
 10. AKMAN U. Acil Serviste Resüstasyon ve Yaşam Sonu Bakıma Katılma Konusunda Aile Görüşlerinin İncelenmesi.2022.
 11. KILIÇ S. S. Cerrahi Hastalarında İstenmeyen Perioperatif Hipotermi ve Termal Algıyı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Haziran 2021.
 12. AŞIROĞLU, GÖKBAYRAK R. Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uyku ve Uykuyu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Gaziantep. Temmuz 2020.
 13. KUŞ, Ç. Ameliyathane Hemşirelerinin Karşılaştıkları Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Gaziantep. Temmuz.2020.

DOKTORA TEZLERİ

 1. ELAGÖZ İ. Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalara Bakım Paketi Uygulamasının Deliryumu Önlemedeki Etkisinin Belirlenmesi (Devam Ediyor).
Yüksek Lisans Tezleri

 Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Kaytan D. (2021). Kırsal Kesimde Yaşayan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Demir E. (2021). Sağlık Çalışanlarında Kültürlerarası İletişim Kaygısının Zenofobi (Yabancı Düşmanlığı) İle İlişkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Ayık M.E. (2021). Üniversite Hastanesinin Onkoloji Kliniğinde Tedavi Gören Kanser Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Arslan S. (2023). Gebelikte Maneviyatın Doğum Korkusu ve Mutluluğa Etkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Kösecik G. (2023). Primipar Gebelere Verilen Jinekolojik Muayene Eğitimiyle Doğum Korkusunun İlişkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Ekmen M. (2023- DEVAM EDİYOR). Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Düzeylerinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Şahin B. (2023- DEVAM EDİYOR). Covid-19 Pandemisinde Bedensel/Ortopedik Engelli Bireylerin Yaşadığı Zorluklar ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı.

 

Doktora Tezleri

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Doğan U. (2023- DEVAM EDİYOR). Madde Kullanımı Riski Olan Hemşirelik Öğrencilerinde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Öz Denetim ve Madde Kullanımı Risk Düzeyine Etkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Doktora Programı.

Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI. Seven M. (2023- DEVAM EDİYOR). Serebral Palsi Tanısı Almış Çocukların Annelerine Uygulanan “Yetişkinler İçin Uyarlanmış Merhamet Temelli Eğitim Programı”nın Merhamet, Depresyon ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü Doktora Programı.